ALV: 29 juni 2017
22 juni 2017

Algemene Ledenvergadering

Op 29 juni a.s is de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Start: 19.30u in het paviljoen de Krul.

De agenda is als volgt:

 

1.Opening
2.Afmeldingen en wijzigingen agenda
3.Mededelingen en ingekomen stukken
4.Vaststellen notulen ALV 7 juli 2016
5.Royement
6.Jaarverslag penningmeester
7.Verslag kascontrolecommissie
8.Voordracht & huldiging (lid van verdienste & 25-jarige leden)
9.Fons Smarius Trofee
10.Bedankjevrijwilligers en sponsors
11.Terugblik seizoen 2016-2017
12.Vooruitblik seizoen 2017 ev
• VOG-beleid (stemming)
• Beleidsplan hockeyzaken (stemming)
13.Samenstelling &verkiezing bestuur
14.Vaststellen en goedkeuring begroting en contributie (stemming)
15.Rondvraag en sluiting

Mochten er op moment van aanvang van de ALV niet tenminste 1/4 van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig zijn dan wordt de vergadering afgesloten en zal een nieuwe vergadering worden uitgeschreven voor dezelfde dag (start 19:45) e.e.a. conform Huishoudelijk Reglement artikel 11 lid 3

Notulen van de ALV van 2016, beleidsplan hockeyzaken en VOG-beleid zijn in te zien in LISA (Documenten - Algemene Ledenvergadering 2017) of op te vragen via [email protected]


terug naar vorige scherm

Vandaag jarig

Dieke Severijns

Marijn Verhoeven

Agenda

22-9 Scheidsrechtersexame

10-11 Scheidsrechtersexame

Bijeenkomst aanvragen

Wedstrijden

Team resultaten

Stersponsoren