informatie_contributie 

Contributie

 
In het Huishoudelijk Reglement van MHC Goirle (Artikel 6) is bepaalt dat ieder lid verplicht is om contributie te betalen. Jaarlijks ontvangt ieder lid hiervoor een contributienota.
 
De contributies worden jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Voor het seizoen 2020/2021 gelden de volgende contributiebedragen (mits automatische incasso, anders hier €5 bij optellen):
 
   Veteranen € 260,-           Duo-lidmaatschap € 215,-
   Senioren               € 260,-               Doordeweekse competitie € 225,-
   Junioren (A-D) € 230,-   Trainingslid senioren / Recreanten € 190,-
   Jongste Jeugd (E-F) € 185,-   Traininglid junioren € 150,-
   Puppy's € 145,-   Trainingslid jongste jeugd € 150,-
   Niet-spelend lid €   55,-   Funkey € 105,-

Inschrijfgeld:

Bij elk nieuw lid wordt € 25,- inschrijfgeld in rekening gebracht.
 

Proeftraining:

Ieder nieuw lid mag twee keer gratis meetrainen om te bepalen of hockey iets voor hem of haar is. Voorwaarde is dat middels een inschrijfformulier via de ledenadministratie verloopt ([email protected]). Je krijgt hiervan altijd een bevestiging. Zonder deze bevestiging mag je niet deelnemen aan de proeftrainingen. Nadat de twee trainingen zijn verstreken wordt het proeflidmaatschap automatisch omgezet in een definitief lidmaatschap. Mocht een proeflid geen definitief lid willen worden, dan dient hij of zij dit tijdig te melden bij de ledenadministratie.
 

Automatische incasso:

Leden die na 2 juli 2010 lid zijn geworden zijn verplicht de contributie te betalen via een doorlopende machtiging (Huishoudelijk Reglement Artikel 6 lid 6). 
Leden die voor 2 juli 2010 lid zijn geworden en niet per automatische incasso betalen, krijgen € 5 extra contributie (Besluit ALV juni 2014).
 

Betalen in termijnen:

Het is mogelijk om de contributie in termijnen te voldoen, maar enkel als er een doorlopende machtiging is afgegeven. We kennen hierbij de volgende mogelijkheden:
  • Incasso in 1 termijnen - wordt jaarlijks rond 31 juli geïncasseerd
  • Incasso in 2 termijnen - wordt jaarlijks rond 31 juli en 31 oktober geïncasseerd
  • Incasso in 4 termijnen - wordt jaarlijks rond 31 juli, 30 september, 30 november en 31 januari geïncasseerd
Als je gedurende het jaar lid wordt, zullen de kosten met dezelfde interval als boven worden geïncasseerd, maar dusdanig dat op 1 april alle contributies zijn voldaan. De laatste termijnen zouden daarom (eenmalig) samen kunnen vallen.
 

Lid worden gedurende seizoen:

Als je gedurende het seizoen lid wordt krijg je een eenmalige korting op je contributie van dat seizoen. We hanteren hierbij de peildatum van 1 december en daar wijken we niet van af. Als je na 1 december lid wordt krijg je het bedrag aan korting dat genoemd staat in onderstaand schema:
 
  vanaf 1 december
   Senior € 130,-
   Junior € 115,-
   Jongste jeugd € 90,-
   Puppy € 70,-
   Funkey (€ 52,50 per seizoenshelft) € 52,50
   Traininglid senior / recreant € 95,-
   Traininglid junior / jongste jeugd € 75,-
 
Vanaf 1 mei wordt er geen contributie meer in rekening gebracht.

Restitutie contributie:

In principe worden contributiebedragen niet terugbetaald. Uitzondering wordt gemaakt voor leden die langdurig geblesseerd zijn (minimaal 6 weken) of leden die voor een stage langdurig in het buitenland verblijven. Afhankelijk van de duur krijgen deze leden na afloop van het seizoen een bedrag teruggestort. Dit moet gemeld worden, zodra duidelijk is dat het een langdurige blessure betreft. Bij te late melding (achteraf) vervalt het recht op contributieteruggaaf. Leden moeten zelf een aanvraag indienen voor contributieteruggaaf door een mail te sturen aan [email protected]. De restitutie van de contributie vindt plaats door of namens het bestuur op het einde van het speelseizoen.
 

Aanmaningskosten:

Als een lid na het versturen van de contributienota en herinnering nog steeds niet heeft betaald, worden er € 10,- administratiekosten in rekening gebracht. Bovendien is het bestuur bevoegd in dat geval een speel- en trainverbod op te leggen tot het moment dat de contributie alsnog is ontvangen op de rekening van MHC Goirle (Art 9.B statuten).
 
Mocht de incasso worden gestorneerd (bijvoorbeeld bij onvoldoende saldo), dan wordt  aanvullend daarop € 5 administratiekosten in rekening gebracht. Bij een stornering krijgen leden een nieuwe factuur inclusief alle extra kosten toegezonden. Deze factuur dient binnen de gestelde periode te zijn betaald. Bij het in gebreke blijven van deze betaling (of gedeeltes hiervan) zal de vordering uit handen gegeven worden en komen de extra kosten ten laste van het lid. 
 

Te late opzegging lidmaatschap:

Als een lid na 1 juni opzegt, kan het bestuur kosten in rekening brengen. Deze kosten zijn om eventuele kosten van terugtrekking van een team uit de contributie en administratiekosten af te dekken. Hierbij is artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement van toepassing:

Het lidmaatschap loopt van 1 juni tot en met 31 mei in het volgende jaar. Het lidmaatschap kan niet tussentijds worden opgezegd en contributie wordt niet teruggestort.
  • Bij opzegging na 31 mei maar vóór 1 juli, is het lid een boete van € 50,- verschuldigd.
  • Bij opzegging na 30 juni maar vóór het eerste competitieweekend van het volgend verenigingsjaar, is het lid de helft van de contributie over het volgend verenigingsjaar verschuldigd.
  • Bij opzegging tijdens of na het eerste competitieweekend van het volgend verenigingsjaar, is het lid de volledige contributie over het volgend verenigingsjaar verschuldigd.
  • Als een lid twijfelt over zijn opzegging, kan hij dit schriftelijk vóór 1 juni aangeven bij het bestuur. In afwijking van artikel 5 lid 2 is het verenigingslid in dat geval alleen € 50,- administratiekosten verschuldigd bij daadwerkelijke opzegging voor het eerste competitieweekend.
 

Vandaag jarig

Lola Coehorst

Veerle Nijhuis

Tuur Smarius

Agenda

22-4 Koningsspelen BS De

Bijeenkomst aanvragen

Wedstrijden

Team resultaten

Stersponsoren