lidworden_opzeggen 

Opzeggen lidmaatschap

Het kan zijn dat je besluit om het lidmaatschap op te zeggen. Hieronder lees je alle relevante informatie over opzeggingen.

De Wet van 26 november 2010 met betrekking tot de stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaatschappen is aangenomen. Dit betekent dat stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar mogelijk blijft voor (sport)verenigingen, indien het lid niet opzegt. Dit houdt dus in dat de contributie jaarlijks automatisch wordt gecontinueerd zolang een lidmaatschap niet is opgezegd. Eenmaal in rekening gebrachte contributie zal niet worden teruggestort. Voor uitzonderingen hierop kun je contact opnemen met de ledenadministratie.

Opzeggen door een lid kan alleen schriftelijk via de ledenadministratie, dus nooit via het bestuur, een commissie of een trainer, op het emailadres 
[email protected].

Je krijgt altijd een bevestiging van de ledenadministratie bij een opzegging. Je opzegging via mail wordt pas definitief als deze is bevestigd door de ledenadministratie. Heb je deze niet ontvangen, dan kan het zijn dat er iets is misgegaan. Neem dan voor de zekerheid nog even contact met ons op. Het zou vervelend zijn als je later nog een nota ontvangt.

Indien een lid zich misdraagt of in strijd handelt met de statuten of het huishoudelijk reglement, dan is het bestuur bevoegd om het lidmaatschap te beëindigen. Lees hierover meer in de statuten (via pagina bestuur).

Hoe werkt de opzegging van het lidmaatschap?

Voor (tijdige) opzegging gelden, volgens artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement, de volgende spelregels:

Opzegging kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie plaatsvinden. Opzegging is alleen geldig als deze bevestigd is door de ledenadministratie. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts plaatsvinden tegen het einde van het verenigingsjaar en dient plaats te vinden vóór 1 mei.

Als een lid twijfelt over zijn opzegging, kan hij dit schriftelijk voor 1 mei aangeven bij het bestuur. In dat geval gelden alleen 50 euro administratiekosten verschuldigd bij daadwerkelijke opzegging voor 1 juni.

Als de opzegging niet heeft plaatsgevonden zoals hierboven beschreven, kan het bestuur dispensatie verlenen en de opzegging toch tegen het einde van het lopende verenigingsjaar doen geschieden, in geval deze opzegging geschiedde:

a. wegens verhuizing naar buiten de gemeente waar de vereniging haar zetel heeft;

b. op grond van medisch advies;

c. op grond van andere, naar het oordeel van het bestuur, afdoende redenen.

 

Vandaag jarig

Olivier Hoevenaars

Mirle de Keizer

Floor Segers

Terra Severijns

Agenda

26-5 Yellow Sunday | door

28-5 bestuursvergadering

29-5 Schoolhockeytoernooi

8-6 Huldiging kampioenen

15-6 Jongste Jeugd slotda

25-6 bestuursvergadering

Bijeenkomst aanvragen

Wedstrijden

Team resultaten

Stersponsoren