sponsoren_sponsorbeleid 

Reglement sponsoring MHC Goirle

Algemeen

De sponsorcommissie van MHC Goirle is aangesteld om de belangen van MHC Goirle op het gebied van sponsoring in de meest brede zin te behartigen.

De belangrijkste taken van de sponsorcommissie zijn:

- Het werven van sponsoren

- Het organiseren van de afgesproken tegenprestatie aan sponsoren

- Relatiebeheer bij bestaande sponsoren

- Het voorkomen van belangenconflicten tussen sponsoren

- Het coördineren van diverse sponsorinitiatieven binnen de MHC Goirle en de interne communicatie hierover binnen de vereniging.

Sponsorafspraken die door de sponsorcommissie van MHC Goirle worden gemaakt, dienen door de het bestuur van MHC Goirle te worden goedgekeurd. Daarbij wordt onder meer gekeken naar:

- Ethische aspecten en passendheid binnen MHC Goirle en de hockeysport in het algemeen

- Mogelijke belangenconflicten tussen sponsoren

- Het gebruik van het MHC Goirle logo.

Onder sponsoring wordt verstaan: het beschikbaar stellen door derden aan MHC Goirle van gelden of middelen en waarvoor een zekere tegenprestatie wordt verlangd.

Op alle afspraken met sponsoren zijn de bepalingen van dit sponsorreglement van toepassing.

In verband met de doelstellingen en in het belang van MHC Goirle, kunnen door MHC Goirle uitzonderingen op dit sponsorreglement worden gemaakt.

Artikelen

1) Afspraken met sponsoren, worden schriftelijk vastgelegd in een sponsorovereenkomst met een ingangsdatum en een einddatum. Daarna wordt de sponsorovereenkomst tot wederopzegging stilzwijgend verlengd, steeds voor de duur van een seizoen.

2) De sponsor heeft tijdens de looptijd van deze overeenkomst recht op de prestaties zoals vermeld in de bijlage bij de sponsorovereenkomst. De sponsor en MHC Goirle verplichten zich tegenover elkaar de bepalingen, beschreven in de bijlage, in goede samenspraak ten uitvoer te zullen brengen.

3) De sponsoring geschiedt in beginsel door betaling van gelden. Voor zover de betaling geschiedt in natura, wordt de inbreng van de sponsor in natura gewaardeerd op een bedrag.

4) Facturen voor sponsoring van MHC Goirle worden louter en alleen in opdracht van het bestuur gemaakt en verzonden. De betalingstermijn van de factuur voor sponsoring bedraagt 14 dagen.

5) De sponsor overeenkomst verplicht zowel MHC Goirle als de sponsor tot naleving van de wettelijke bepalingen, de sponsorreglementen van de overkoepelende sportorganisaties en de algemeen geldende overheidsvoorschriften over dit onderwerp.

6) Indien partijen gegronde redenen hebben om ontevreden te zijn over nakoming van de sponsorovereenkomst, dan zal de ene partij de andere hierover schriftelijk informeren. Mocht de ontevredenheid niet binnen redelijke termijn worden opgelost, dan behouden partijen het recht voor om deze overeenkomst, zonder tussenkomst van de rechter, met onmiddellijke ingang te ontbinden.


Sponsormogelijkheden

MHC Goirle kent de volgende sponsormogelijkheden:

1. Bordsponsor

2. Kleding- en materiaalsponsor

3. Anders / combinatie sponsormogelijkheden

4. Vrienden van MHC Goirle

Afhankelijk van de door de sponsor gekozen sponsormogelijkheden en het sponsorbedrag, wordt in overleg met MHC Goirle aan de sponsor de mogelijkheid geboden om sponsoruitingen te doen en/of deel te nemen aan activiteiten welke door MHC Goirle georganiseerd worden.

Ad 1. Bordsponsor

Een Full colour sponsorbord van 300 x 75 cm incl. bedrukking en onderhoud, of een Full colour sponsorbord van 600 x 75 cm incl. bedrukking en onderhoud op of rond een van de velden van MHC Goirle.

De door de sponsor verschuldigde kosten voor de aanschaf van het sponsorborden algemene bijdrage aan MHC Goirle worden vooraf aan de sponsor kenbaar gemaakt en, na bereikte overeenstemming, tussen MHC Goirle en de sponsor vastgelegd.

Ad 2. Kleding- en materiaalsponsor

Uitgangspunten

Afbeeldingen van het logo van MHC Goirle mag alleen op hockey- en sportkleding van de door de club gecontracteerde kledingleverancier worden aangebracht.

De officiële clubkleding wordt exclusief geleverd door CLUB Dé Hockey- en Golfspecialist.

Wedstrijdkleding: De wedstrijdkleding bestaat uit: thuisshirt (zwart-oranje), uitshirt (oranje-zwart), keepershirt (blauw), korte broek of rokje (zwart), thuissokken (zwart) en uitsokken (oranje). Deze kleding is beschikbaar voor sponsoring.

Niet-wedstrijdkleding: De niet-wedstrijdkleding bestaat uit een: trainingsjack (zwart), trainingsbroek (zwart), trui (zwart), hoodie (zwart of oranje) en trainingsshirt (zwart of oranje). Deze kleding is beschikbaar voor sponsoring.

Kledingsponsoring is uitsluitend toegestaan in samenwerking met CLUB Dé Hockey- en Golfspecialist. De club wijst het merk van de kleding aan. MHC Goirle behoudt zich het recht voor om kleding van andere merken te weren.

MHC Goirle verplicht dat teams de huidige verenigingssponsoren met respect behandelen en geen excessieve uitingen van particulieren of bedrijven gebruiken die in conflict kunnen komen met de belangen van verenigingssponsoren. Sponsoren worden door teams vooraf aan de sponsorcommissie gemeld.

Inkoop kleding

De clubkleding wordt door de sponsor zelf aangeschaft bij een door MHC Goirle aangewezen partij.

De sponsor is verplicht om de kleding te laten bedrukken bij een door MHC Goirle aangewezen partij.

De clubkleding inclusief bedrukking blijft eigendom van de sponsor.

MHC Goirle is gerechtigd om in overleg met de sponsor van deze uitgangspunten afwijkende afspraken te maken.

Algemene sponsorbijdrage

Teamsponsoring van kleding, voorzien van merk- of bedrijfslogo’s, is alleen mogelijk indien de sponsor ook een sponsorbijdrage afdraagt aan de vereniging.

Per sponsoruiting op officiële wedstrijd- of niet-wedstrijdkleding betaalt de sponsor een verplichte algemene bijdrage aan de vereniging. Zo profiteren niet alleen de gesponsorde teams, maar is er ook een bijdrage voor de gehele vereniging. De prijzen van de algemene bijdrage zijn te vinden in de sponsorbrochure van MHC Goirle.

Regels teamsponsoring

Alle kleding die door teams voor, tijdens of na de wedstrijd wordt gedragen, waarop uitingen van sponsors staan, wordt beschouwd als gesponsorde kleding en vallen onder deze spelregels. Uitsluitend na toestemming van de sponsorcommissie mogen teams voor, tijdens of na wedstrijden kleding dragen waarop reclame-uitingen van de sponsor zijn aangebracht.

Er zijn vaste regels voor kleurgebruik, plaatsing en formaat van de bedrukking. De opdruk geschiedt in één kleur: wit of zwart.

Spelers van de teams, die van kleding worden voorzien, verplichten zich tijdens alle wedstrijden steeds uitsluitend gebruik te maken van de verschafte kleding waarvoor MHC Goirle tegenover sponsoren verplichtingen is aangegaan.

De sponsoruiting mag niet strijdig zijn met de belangen van de hoofdsponsoren van MHC Goirle, tenzij na overleg met de sponsorcommissie blijkt dat daartegen geen bezwaar bestaat.

Reclameboodschappen moeten passend zijn bij de aard van de vereniging, dit ter beoordeling van de sponsorcommissie, zo nodig in overleg met het bestuur. Onder meer uitingen die reclame maken voor alcoholische drank (jeugd) en voor tabakswaren zijn niet toegestaan.

Tijdens wedstrijden van MHC Goirle moet er eenheid van tenue zijn. De wedstrijdtenues moeten voldoen aan de eisen gesteld in artikel 7.7 van het reglement van de KNHB. Alle wedstrijdtenues moeten voorzien zijn van het MHC Goirle-logo.

De sponsorkleding kan aan spelers in bruikleen worden gegeven of worden geschonken. De sponsor draagt zorg voor passende kleding. De gebruiker van de sponsorkleding draagt zelf zorg voor onderhoud aan het tenue en zorgt ervoor dat het schoon en vrij van schade is.

In geval van onduidelijkheid over dit reglement, de uitleg, de uitgangspunten of consequenties ervan treedt de sponsorcommissie in overleg met het bestuur van MHC Goirle.

Kosten

De door de sponsor verschuldigde kosten voor de aanschaf van de kleding, bedrukkingskosten en algemene bijdrage aan MHC Goirle worden vooraf aan de sponsor kenbaar gemaakt en, na bereikte overeenstemming, tussen MHC Goirle en de sponsor vastgelegd.

Ad. 3 Anders / combinatie sponsormogelijkheden

Andere vormen van sponsoring kunnen uitsluitend in overleg met de sponsorcommissie afgesproken worden. Voorbeelden zijn digitale sponsoring via narrow-casting in het clubhuis van MHC Goirle, of naamsponsoring van één veld middels bord én digitale vermelding.

De door de sponsor verschuldigde algemene bijdrage aan MHC Goirle wordt vooraf aan de sponsor kenbaar gemaakt en, na bereikte overeenstemming, tussen MHC Goirle en de sponsor vastgelegd.

Ad 4. Vrienden van MHC Goirle

Vrienden van MHC Goirle betalen een vooraf vastgestelde jaarlijkse sponsorbijdrage aan MHC Goirle.

Door betaling van deze jaarlijkse sponsorbijdrage ben je met twee personen Vriend van MHC Goirle.

De gezamenlijke sponsorbijdrage van de Vrienden van MHC Goirle kan door MHC Goirle gebruikt worden om te investeren in zaken die het hockeyplezier voor ieder lid vergroten. Daarbij valt te denken aan verbeteringen van de accommodatie, materialen voor professionalisering, trainingsspullen voor (jeugd)leden en verschillende evenementen.

De Vrienden van MHC Goirle bepalen samen met het bestuur van MHC Goirle waaraan het geld wordt uitgegeven.

Als Vriend van MHC Goirle ontvang je een leuk welkomstgeschenk en komt je naam op een groot bord in het clubhuis.

Daarnaast word je uitgenodigd voor activiteiten op de hockeyclub en wordt er één keer per jaar een leuk evenement georganiseerd speciaal voor onze Vrienden.

Wijzigingen en aanpassingen

MHC Goirle behoudt zich het recht voor om het sponsorreglement te wijzigen en aan te passen.


 

Vandaag jarig

Harrie van den Broek

Judith Meuwissen

Agenda

De agenda is leeg

Bijeenkomst aanvragen

Wedstrijden

Team resultaten

Stersponsoren