informatie_contributie 

Contributie

 
In het Huishoudelijk Reglement van MHC Goirle is bepaald dat ieder lid verplicht is om contributie te betalen. Jaarlijks ontvangt ieder lid hiervoor een contributienota.
 
De contributies worden jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Voor het seizoen 2022/2023 gelden de volgende contributiebedragen (mits automatische incasso):

Lidmaatschap Contributie per jaar
Funkey
€ 115,00
Puppy € 155,00
Trainingslid jongste jeugd (O8-O9-O10) € 160,00
Jongste Jeugd (O8-O9-O10) € 205,00
Junioren (O12-O14-O16-O18) € 250,00
Traininglid junioren (O12-O14-O16-O18) € 165,00
Duo-lidmaatschap € 230,00
Senioren € 280,00
Trainingslid senioren € 210,00
Recreanten € 210,00
Senioren DDW € 225,00
Toeslag Eerstelijns € 20,00

Inschrijfgeld:

Bij elk nieuw lid wordt € 25,- inschrijfgeld in rekening gebracht.
 

Proeftraining:

Ieder nieuw lid mag twee keer gratis meetrainen om te bepalen of hockey iets voor hem of haar is. Voorwaarde is dat middels een inschrijfformulier via de ledenadministratie verloopt ([email protected]). Je krijgt hiervan altijd een bevestiging. Zonder deze bevestiging mag je niet deelnemen aan de proeftrainingen. Nadat de twee trainingen zijn verstreken wordt het proeflidmaatschap automatisch omgezet in een definitief lidmaatschap. Mocht een proeflid geen definitief lid willen worden, dan dient hij of zij dit tijdig te melden bij de ledenadministratie.
 

Betalen in termijnen:

Het is mogelijk om de contributie in termijnen te voldoen, maar enkel als er een doorlopende machtiging is afgegeven. We kennen hierbij de volgende mogelijkheden:
  • Incasso in 1 termijnen - wordt jaarlijks rond 31 juli geïncasseerd
  • Incasso in 2 termijnen - wordt jaarlijks rond 31 juli en 31 oktober geïncasseerd
  • Incasso in 4 termijnen - wordt jaarlijks rond 31 juli, 30 september, 30 november en 31 januari geïncasseerd
Als je gedurende het jaar lid wordt, zullen de kosten met dezelfde interval als boven worden geïncasseerd, maar dusdanig dat op 1 april alle contributies zijn voldaan. De laatste termijnen zouden daarom (eenmalig) samen kunnen vallen.
 

Lid worden gedurende seizoen:

Als je gedurende het seizoen lid wordt krijg je een eenmalige korting op je contributie van dat seizoen. We hanteren hierbij de peildatum van 1 december en daar wijken we niet van af. Als je na 1 december lid wordt krijg je het bedrag aan korting dat genoemd staat in onderstaand schema:
 
vanaf 1 december
Senior (O25) € 140,-
Junior (O12-O14-O16-O18) € 125,-
Jongste jeugd (O8-O9-O10) € 102,50
Puppy € 77,50
Funkey (€ 57,50 per seizoenshelft) € 57,50
Traininglid senior (O25) / recreant € 105,-
Traininglid junior (O12-O14-O16-O18) € 82,50
Trainingslid Jongste Jeugd (O8-O9-O10) € 80,-

Senioren DDW € 112,50
 
Vanaf 1 mei wordt er geen contributie meer in rekening gebracht.

Restitutie contributie:

In principe worden contributiebedragen niet terugbetaald. Uitzondering wordt gemaakt voor leden die langdurig geblesseerd zijn (minimaal 6 weken) of leden die voor een stage langdurig in het buitenland verblijven (restitutie is niet mogelijk voor duo-leden). Afhankelijk van de duur krijgen deze leden na afloop van het seizoen een bedrag teruggestort. Dit moet gemeld worden, zodra duidelijk is dat het een langdurige blessure betreft. Bij te late melding (achteraf) vervalt het recht op contributieteruggaaf. Leden moeten zelf een aanvraag indienen voor contributieteruggaaf door een mail te sturen aan [email protected]. De restitutie van de contributie vindt plaats door of namens het bestuur op het einde van het speelseizoen.
 

Aanmaningskosten:

Als een lid na het versturen van de contributienota en herinnering nog steeds niet heeft betaald, worden er € 10,- administratiekosten in rekening gebracht. Bovendien is het bestuur bevoegd in dat geval een speel- en trainverbod op te leggen tot het moment dat de contributie alsnog is ontvangen op de rekening van MHC Goirle (Art 9.B statuten).
 
Mocht de incasso worden gestorneerd (bijvoorbeeld bij onvoldoende saldo), dan wordt aanvullend daarop € 5 administratiekosten in rekening gebracht. Bij een stornering krijgen leden een nieuwe factuur inclusief alle extra kosten toegezonden. Deze factuur dient binnen de gestelde periode te zijn betaald. Bij het in gebreke blijven van deze betaling (of gedeeltes hiervan) zal de vordering uit handen gegeven worden en komen de extra kosten ten laste van het lid.
 

Opzegging lidmaatschap:

Volgens art. 7 van het Huishoudelijk Reglement wordt, behoudens schriftelijke opzegging, het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Opzegging kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie plaatsvinden. Opzegging is alleen geldig als deze bevestigd is door de ledenadministratie. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts plaatsvinden tegen het einde van het verenigingsjaar en dient plaats te vinden vóór 1 mei.

Als een lid twijfelt over zijn opzegging, kan hij dit schriftelijk voor 1 mei aangeven bij het bestuur. In dat geval is het verenigingslid alleen 50 euro administratiekosten verschuldigd bij daadwerkelijke opzegging voor 1 juni.

Als de opzegging niet heeft plaatsgevonden zoals hierboven beschreven, kan het bestuur dispensatie verlenen en de opzegging toch tegen het einde van het lopende verenigingsjaar doen geschieden, in geval deze opzegging geschiedde:

a. wegens verhuizing naar buiten de gemeente waar de vereniging haar zetel heeft;

b. op grond van medisch advies;

c. op grond van andere, naar het oordeel van het bestuur, afdoende redenen.

 

Vandaag jarig

Imke van Aart

Thijmen van Dijck

Robin van Gennip

Joep Taminiau

Olivia Vos

Sam Vriens

Hugo Vroegh

Agenda

22-6 9 tegen 9 toernooi

25-6 bestuursvergadering

Bijeenkomst aanvragen

Wedstrijden

Team resultaten

Stersponsoren